Vaskulaarinen dementia eli verisuoniperäinen muistisairaus

Vaskulaarinen dementia eli verisuoniperäinen muistisairaus on toiseksi yleisin etenevä muistisairaus Suomessa heti Alzheimerin taudin jälkeen. Sairaus puhkeaa aivojen verisuonien vaurioitumisen myötä tai aiheutuu erityyppisistä aivoverenkiertohäiriöistä. Arviolta neljäsosa aivoverenkiertohäiriön saaneista sairastuu verisuoniperäiseen muistisairauteen jälkikäteen. Tauti on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla.

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus - oireet

Aivoverenkiertosairauksia on monenlaista riippuen vaurioin sijainnista aivoissa. Päätyypit ovat kortikaalinen eli suurten suonten tauti sekä subkortikaalinen eli pienten suonten tauti.

Pienten verisuonten tukosten, vuotojen ja muutosten aiheuttama valkean aineen tauti on yleisin ja se todetaan noin 60–70 prosentilla sairastuneista. Tällöin voi esiintyä puheentuoton häiriöitä, toispuoleisia halvausoireita ja toiminnanohjauksen heikentymistä sekä tiedonkäsittelyn hidastumista.

Suurten aivoverisuonten tukokset puolestaan aiheuttavat aivojen hapenpuutteesta johtuvia kuolioalueita aivojen kuorikerroksessa. Näissä tapauksissa oireina voivat ilmetä toispuoleinen halvaus tai kävelyhäiriö. Myös sanojen löytämisvaikeutta saattaa esiintyä.

Myöhemmin oireet laajenevat, sillä aivojen toiminnan häiriöt ulottuvat myös keskiaivojen alueiden ulkopuolelle. Mitä enemmän hermosoluja ajan myötä tuhoutuu, sitä enemmän Parkinsonin taudin oireita esiintyy, sillä tämä johtuu aivojen dopamiinipitoisuuden alentumisesta.

Verisuoniperäiset muistisairaudet eivät ole perinnöllisiä, mutta niiden puhkeamista aiheuttaviin riskitekijöihin, kuten diabetekseen ja verenpainetautiin saattaa liittyä perinnöllistä alttiutta. Muistisairauksia voidaan ehkäistä terveillä elämäntavoilla, oikeanlaisella ravinnolla ja liikunnalla.

Vaskulaarisen dementian oireet

Muisti- sekä puhehäiriöt, kömpelyys, tasapaino-, kävely- ja hahmottamisvaikeudet ovat tavanomaisia verisuoniperäisen muistisairauden oireita. Itse muisti säilyy sairastuneilla toimivampana pidempään kuin esimerkiksi Alzheimerin taudissa ja muistihäiriöt voivat olla sairauden alkuvaiheessa lieviä. Lisäksi vireystilan muutokset, vaihteleva mieliala ja voimakkaat tunnereaktiot kuuluvat sairauden oireisiin.

Myös masentuneisuutta sekä persoonallisuuden muutoksia saattaa esiintyä. Luonnollisesti oireet riippuvat siitä, missä kohtaa aivoissa verisuonet ovat vaurioituneet ja millä aivoalueilla verenkiertohäiriöt sijaitsevat. Oireet voivat olla äkillisesti esiintyviä, kausiluontoisia ja vaihdella jopa päivittäin.

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus - oireet

Toiminnanohjauksen heikentyminen ilmenee tyypillisesti vaikeuksina aloittaa tehtäviä suunnitelmista huolimatta, monimutkaisten tehtävien suorittamisen vaikeutena sekä tiedon käsittelyn hitautena. Muistisairauden oireet voivat edetä tasaisesti tai portaittain ja toisinaan muisti tai toimintakyky saattaa tilapäisesti jopa parantua.

Muistin heikentyminen näkyy etenkin uuden oppimisen vaikeutumisena. Sairastuneella voi esiintyä hahmotusvaikeuksia, joka ilmenee vaikeutena pukeutua, löytää tuttuja tavaroita tai käyttää tuttuja esineitä. Myös vaikeuksia suunnistaa ja hahmottaa etäisyyksiä tutussakin ympäristössä esiintyy.

Vaskulaariseen dementiaan sairastuneilla muisti säilyy kuitenkin usein paremmin kuin Alzheimerin taudin tapauksessa. Oireet alkavat myös nopeammin kuin Alzheimerin taudissa, joskus viikoissa tai jopa päivissä.

Riskitekijät elintavoissa

Verisuoniperäisiä muistisairauksia voidaan parhaiten ennalta ehkäistä terveellisillä elintavoilla sekä riittävällä liikunnalla.

Vaurioita, jotka ovat jo syntyneet, ei valitettavasti pystytä korjaamaan, mutta oikeanlainen hoito voi ehkäistä uusien vaurioiden syntymistä.

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus - Oireet

Verisuoniperäiseen muistihäiriöön sairastuneiden hoidossa tulisi ensisijaisesti paneutua kohonneen verenpaineen, kolesteroli- ja veren sokeripitoisuuden sekä sydän- ja verisuonitautien hoitoon.

Vaskulaarisen dementian riskitekijöitä ovat: 

 • kohonnut verenpaine
 • korkea kolesteroli
 • ylipaino
 • diabetes
 • liikunnan vähäisyys
 • alkoholin liikakäyttö
 • tupakointi

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus

Mikäli epäilet muistisairautta itselläsi tai läheiselläsi, on suositeltavaa hakeutua terveyskeskukseen ja tarpeen mukaan neurologin vastaanotolle. Tutkimuksissa tehdään haastatteluita, muistikyselyitä ja -testejä sekä kuvataan aivot esimerkiksi magneettikuvauksella (MRI).

Verisuoniperäinen muistisairaus – hoito ja tuki

Taudista huolimatta on tärkeää jatkaa omanlaisen elämän elämistä. Muistisairauksista kärsivät tarvitsevat tukea ja hoitoa, jossa heidän yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon. Erityisesti liikunnan lisääminen sekä sen aktiivinen ylläpitäminen ovat tärkeässä asemassa.

Seuraavat tekijät ennaltaehkäisevät sekä hidastavat vaskulaarista muistisairautta:

 • terveellinen ruokavalio
 • aktiivinen liikunta ja arkielämä
 • alkoholin käyttö kohtuudella
 • tupakoinnin lopettaminen
 • unen laatu (esim. uniapnea suurentaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä)

Vaskulaarista dementiaa sairastavilla on hyvä olla luotettava ja turvallinen keskustelukumppani jakamassa sairauteen liittyviä ajatuksia sekä selittämässä sairauteen liittyviä oireita.

Alzheimeriin tautiin kehitetyt muistisairauslääkkeet voivat olla hyödyllisiä, sillä niiden avulla voidaan tehostaa kognitiivisia kykyjä kuten tiedonkäsittelyä sekä helpottaa psyykkisiä oireita.

Vaskulaariseen dementiaan sairastuneilla voi esiintyä myös Alzheimerin ja verisuoniperäisen muistisairauden yhteismuotoa, jolloin henkilö on oikeutettu saamaan Kelalta lääkekorvausta. Masennuslääkkeillä voidaan myös helpottaa masennuksen, levottomuuden ja ärtyneisyyden kaltaisia oireita.

Oikeanlaisen lääkehoidon löytäminen saattaa edellyttää kokeiluja sekä annostelun muutoksia. Lääkehoidon seuraamisen ja mukauttamisen tulee aina tapahtua lääkärin kanssa yhteistyössä.

Hyvän ja mielekkään elämänlaadun varmistaminen on vähintään yhtä tärkeää verisuoniperäisten muistisairauden hoidossa kuin lääkehoito.

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus - oireet

Fysioterapia ja päiväkuntoutus sekä turvallisen ympäristön järjestäminen ovat merkittäviä tekijöitä sairastuneen huolehtimisessa. Ystävyyssuhteet, liikuntaharrastukset sekä arjen toimivat rutiinit tulee pitää sairastuneen elämän keskiössä.

Muistisairas ihminen elää useimmiten hetkessä, joten toivottavaa olisi tehdä hetkistä mahdollisimman miellyttäviä. Sairastuneen elämästä kannattaa tehdä oman näköistä ja säilyttää kaikki hyvä, mikä siihen kuuluu. Turhat rasitteet on hyvä jättää pois ja muovata arki mahdollisimman toimivaksi.

Muistiyhdistyksistä ja kunnan sosiaalipalveluista voi selvittää saatavilla olevia vaihtoehtoja, esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja sopeutumisvalmennusryhmiä.

Muistiyhdistykset tarjoavat palveluita niin sairastuneen kuin läheistenkin tukemiseksi. Myös hoitotahdon ja edunvaltuutuksen tekemistä on syytä harkita. Näin voit huolehtia sinua koskevista päätöksistä etukäteen, sillä muistisairauden myötä omaa tahtoa ei välttämättä pysty myöhemmin ilmaisemaan.

Myös Suomen Seniorihoivalta on mahdollista saada ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä muita taudin kanssa elämistä helpottavia palveluita kuten kodinhoitoapua ja viriketoimintaa.

Henkilökuntamme tuntee taudin erityispiirteet ja osaa ammattitaidolla tukea asiakkaan yksilöllistä hyvinvointia sekä edistää asiakkaan elämänlaatua.

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus - oireet

Mikäli vaskulaarisen dementian oireet alkavat näkyä seniorin toiminnassa, olisi syytä hakeutua nopeasti lääkärille, sillä varhainen diagnoosi on tärkeää.

Näin pystytään järjestämään oikea hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa riittävän varhaisessa vaiheessa.

Kuntouttaminen on paras aloittaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioiden seniorin ravitsemus, liikunta, seuranpito ja lääkehoito.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua.

Mikäli vaskulaarinen dementia koskettaa sinua tai läheisiäsi tai sinulle heräsi mitä tahansa kysyttävää verisuoniperäisestä muistisairaudesta tai sen kuntoutuksesta, vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.

Yleistä tietoa hoivapalveluistamme löydät täältä. Voit lukea lisätietoa muistisairauksista esimerkiksi Muistiliiton sivuilta.

 

Vaskulaarinen dementia - Verisuoniperäinen muistisairaus
My Sundelin
Palvelupäällikkö
Terveydenhuollosta vastaava johtaja

050 326 5571
my.sundelin@suomenseniorihoiva.fi

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

 

 

Vaskulaarinen dementia vaatii aina hoitohenkilökunnalta erityisosaamista. Taudin kuntoutus- ja hoivapalvelut hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Tuottamamme hoiva- ja kuntoutuspalvelut vaskulaarisen dementian oireista kärsiville senioreille ja vanhuksille ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, jonka arvo määräytyy tapauskohtaisesti. Lisätietoa verisuoniperäisen muistisairauden hoito- ja kuntoutuspalveluiden hinnoittelusta löydät hinnastosivulta.

Lue lisää

 

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki

Palaa takaisin yleiskategoriaan:

Muistisairaudet

Jaa julkaisu ystävillesi ja tutuillesi alla olevista sosiaalisen median -painikkeista.

 

Lue lisää aiheesta:

Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet

Suomessa on arviolta noin 200 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä. Muistisairauksien oireet alkavat usein hiljalleen, minkä takia oireita ei heti huomaa. Näistä oireista tunnistat piilevän muistisairauden.

Alzheimerin tauti ja taudin oireet

Alzheimerin tauti on Suomen yleisin muistisairaus ja samalla merkittävin dementiaa aiheuttava sairaus, josta kärsii arviolta yli 70 000 ihmistä Suomessa. Näistä oireista tunnistat piilevän Alzheimerin taudin.

Alzheimerin taudin ensioireet

Jos huomaat itsessäsi tai läheisessäsi näitä oireita, olisi syytä hakeutua lääkäriin mahdollisimman pian, jotta mahdolliseen taudin etenemiseen voidaan vaikuttaa.

Dementia ja dementian oireet

Dementia on hyvin yleinen oireyhtymä, josta kärsii noin 35 prosenttia yli 90-vuotiaista. Nämä sairaudet voivat aiheuttaa dementiaa ja dementian oireita.

Lewyn kappale -tauti ja taudin oireet

Lewyn kappale -tauti on Suomen kolmanneksi yleisin muistisairaus Alzheimerin ja verenkiertohäiriöiden aiheuttaman dementian jälkeen.