Ikääntyneiden fysioterapia

Monen seniorin toiveena on elää omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Sujuva ja turvallinen arki saattavat iän karttuessa vaatia pieniä muutoksia ja järjestelyä niin asuinympäristössä, kuin elämässä muutenkin. Hyvä fyysinen toimintakyky ja turvallinen ympäristö ovat toimivan arjen edellytyksiä, sekä tärkeässä roolissa ehkäistäksemme tapaturmia ja helpottaaksemme seniorin arkea.

Suomen Seniorihoiva - Ikaantyneiden fysioterapia - Apuvalineet Kuntoutus hieronta

Valtakunnallisten suositusten mukaan yli 65-vuotiaiden tulisi harjoittaa lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta ainakin kaksi kertaa viikossa. Sydämen sykettä kohottavaa liikettä suositellaan tehtävän ainakin kaksi ja puoli tuntia viikossa.

Suomen Seniorihoivan tarjoaman henkilökohtaisen avustajan kanssa harjoittelemaan ryhtyminen voi olla vaivattomampaa ja itse harjoittelu myös paljon mukavampaa. Aina liikuntasuositusten mukainen harjoittelu ei kuitenkaan riitä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Silloin suosittelemme fysioterapeutin puoleen kääntymistä.

Monipuolisten avustajapalveluidemme lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden myös laadukkaisiin fysioterapiapalveluihin. Fysioterapeutin kotikäynnin voit varata olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai chatista kotisivujemme kautta.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapian keinoin voidaan kehittää tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa, kuten korjata lihasepätasapainoa, parantaa liikkuvuutta sekä kehittää asennonhallintaa sekä liikekontrollia. Fysioterapeutti on kuntoutuksen asiantuntija, sekä laillistettu terveydenhuollon ammattilainen. Ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö.

Suomen Seniorihoiva - fysioterapeutti - Ikääntyneiden fysioterapia - Apuvälineet Kuntoutus hieronta

Fysioterapia voi sisältää muun muassa terapeuttista harjoittelua, ohjausta, neuvontaa ja manuaalista käsittelyä. Terapeuttisilla harjoitteilla voidaan parantaa ikääntyneen kykyä selviytyä päivittäistoimista.

Yksilöllisellä harjoitusohjelmalla voidaan kehittää muun muassa lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa, sekä vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi muistisairauksista kärsivien henkilöiden kognitioon.

Lisäksi säännöllisellä harjoittelulla voidaan pienentää kaatumisriskiä. Kaatumisten ehkäisy onkin yksi tärkeimmistä ikääntyneiden fysioterapian tavoitteista.

Fysioterapeutti osaa neuvoa myös kotiympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja ohjata, kuinka kodista saadaan ikääntyneelle turvallisempi ja hänen toimintakykyään tukeva.

Aino, 90v.

"Ihanaa, kun on sama hoitaja, joka jaksaa piristää."

Marjatta, 80v.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että hoitajan käyntiin on varattu riittävästi aikaa."

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja toimintakyvyn kartoitus

Ensimmäisellä tapaamisella fysioterapeutti tekee asiakkaalle perusteellisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on asiakkaan toimintakyvyn kartoitus. Tutkiminen voidaan toteuttaa haastattelun, havainnoinnin, manuaalisen tutkimisen ja mittaamisen keinoin.

Suomen Seniorihoiva - Ikääntyneiden fysioterapia - ikäihmisten kuntoutus

Fysioterapeuttisen tutkimisen tukena käytetään validoituja toimintakykymittareita, jotka auttavat fysioterapeuttia arvioimaan asiakkaan tilannetta objektiivisesti. Mittareiden avulla fysioterapian vaikuttavuutta ja asiakkaan toimintakyvyn kehittymistä on helpompi arvioida myös jatkossa.

Yksilöllinen harjoitusohjelma

Tutkimisen pohjalta fysioterapeuttimme laativat asiakkaalle yksilöllisen, tavoitteita tukevan harjoitusohjelman, jota on helppo toteuttaa kotona. Harjoitteet suunnitellaan harjoitteluympäristö huomioonottaen, eikä kalliiden harjoitusvälineiden hankinta ole välttämätöntä. Harjoitusohjelman tarkoituksena on tukea asiakkaan jokapäiväistä toimintaa.

Henkilökohtaiset ja konkreettiset tavoitteet, kuten jaksan kävellä postilaatikolle tai nousen tuolilta vaivattomammin seisomaan, sekä mahdollisten kaatumisten vähentyminen toimivat säännöllisen harjoittelun motivaattoreina. Tavoitteet asetetaan yhdessä fysioterapeutin kanssa huomioiden asiakkaan sekä omaisten toiveet ja tavoitteet asiakkaan toimintakykyyn liittyen.

Terapeuttinen harjoittelu on tutkittuun tietoon perustuvaa toiminnallista harjoittelua. Harjoittelu on aina yksilöllisesti suunniteltua, sekä progressiivisesti etenevää. Terapeuttinen harjoittelu voi keskittyä paikallisesti tiettyihin lihaksiin tai niveliin tai olla koko kehoon kohdistuvaa, yleiskuntoa ja toimintakykyä kehittävää harjoittelua.

Suomen Seniorihoiva - fysioterapeutti - Ikaantyneiden fysioterapia hieronta - Apuvalineet - Kuntoutus

Terapeuttista harjoittelua voi toteuttaa kirjallistenohjeiden avulla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Tarvittaessa fysioterapeutti tekee uuden kotikäynnin esimerkiksi kahden kuukauden kuluttua ja arvioi tilanteen uudelleen.

Seurantakäyntejä voidaan toteuttaa joissakin tapauksissa myös etänä tai puhelimitse. Kun toimintakyky paranee ja ensimmäisellä käynnillä asetetut tavoitteet ovat täyttyneet, asetetaan uudet tavoitteet sekä muokataan harjoitusohjelma niitä tukevaksi.

Ergonomiaohjaus omaishoitajan ja läheisten tueksi

Kun läheinen tarvitsee päivittäistoimissa avustusta, on oman toimintakyvyn säilyttäminen entistä tärkeämpää. Fysioterapeuttimme tarjoavat ergonomiaan liittyvää ohjausta myös omaishoitajille ja seniorin läheisille.

Ergonomiaohjauksen lisäksi fysioterapeuttimme neuvovat omaishoitajia kuntouttavan työotteen toteuttamisessa. Kuntouttavan työotteen tavoitteena on ylläpitää tai parantaa hoidettavan henkilön toimintakykyä.  Monissa tilanteissa avustettavalla henkilöllä on käytettävissään voimavaroja, joita voidaan hyödyntää siirtymisissä ja liikkumisessa. Tarkoituksen mukaisten menetelmien ja apuvälineiden valinta mahdollistaa voimavarojen hyödyntämisen.

Kuntoutus sairaalajakson jälkeen

Julkisella puolella fysioterapiajonot ovat pitkiä, eikä ikääntynyt saa pidemmänkään sairaalajakson tai leikkauksen jälkeen välttämättä tarpeeksi kuntoutusta. Lisäksi vastuu harjoittelun toteutumisesta jää liian usein yksin asiakkaalle.

Suomen Seniorihoiva - Ikääntyneiden fysioterapia - ikaantyneiden kuntoutus kotiin

Tarjoamme sairaalajakson jälkeistä kuntoutusta kotiin. Fysioterapeutti laatii asiakkaalle kuntoutussuunnitelman pian kotiutumisen jälkeen ja intensiivinen harjoittelu voi alkaa yhdessä avustajan kanssa. Asiakkaan edistymistä seurataan säännöllisillä fysioterapeutin kotikäynneillä ja paluu arkeen sujuu nopeammin.

Apuvälineet

Apuvälineiden käytön tavoitteena on liikkumiseen ja arjen toimintoihin liittyvien rajoitteiden poistaminen, toimintakyvyn parantaminen tai sen ylläpito. Yksilöllisesti valitut apuvälineet tukevat henkilön itsenäisyyttä, jolloin osallistuminen elämän eri tilanteisiin helpottuu ja hyvinvointi kasvaa.

Ikääntyneiden arkea helpottavat yleisimmin erilaiset liikkumisen apuvälineet, kuten rollaattorit ja kävelykepit, sekä päivittäistoimien apuvälineet kuten tarttumapihdit tai sukanvetolaitteet. Apuvälineitä löytyy markkinoilta paljon myös omaishoitajien ja läheisten tueksi. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi henkilönostimet ja muut siirtymisen apuvälineet.

Suomen Seniorihoiva - Ikääntyneiden fysioterapia - Apuvalineet - Kuntoutus

Fysioterapeuttimme neuvovat mielellään apuvälineiden hankintaan liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaavat tarvittaessa myös apuvälineen käytössä.

Parhaat tulokset vahvalla ammattitaidolla

Meille on karttunut laajalti kokemusta eri hoidon tarpeessa olevista henkilöistä. Olemme erikoistuneet erityisesti vanhusten sairauksien, muistisairauksien ja neurologisten sairauksien sekä eri kroonisten sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen asiakkaan kotona.

Näitä ovat esimerkiksi:

Olemme kokemuksemme ansiosta hoitaneet hyvin todennäköisesti teidän hoidon tarpeessanne vastaavassa tilanteessa olevia asiakkaita aiemminkin.

Palvelumme soveltuu myös sairauksien ehkäisyyn ja elämän laadun kohottamiseen. Esimerkiksi lihaskuntoharjoittelulla voidaan ehkäistä sarkopeniaa eli lihaskatoa.

Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää siitä, millainen hoidon tarve sinulla tai lähimmäiselläsi on.

Barbro, 81v.

"Erittäin osaava henkilökunta ja palvelua saa omalla äidinkielellä."

Seija, 79v.

"Kaikki hoituu ja ystävällinen palvelu."

Fysioterapian hinta

Fysioterapian kotikäynnin hinta on 95 €/h (alv. 0%).

Tarjoamme lisäksi jokaiselle asiakkaallemme ilmaisen 15 minuutin etäkonsultaation.

Harjoittelun tueksi ja tuloksien maksimoimiseksi tarjoamme henkilökohtaisen avustajan käynnit hintaan 39 €/h – 49 €/h (alv. 0%). 

Yhdessä henkilökohtaisen avustajan kanssa harjoittelu sujuu mukavammin ja tehokkaammin. Henkilökohtaisen avustajan käynteihin voi sisällyttää harjoittelun lisäksi myös muita arjen tukipalveluita kuten siivousta ja ruuanlaittoa.  

Tukipalveluiden hinnasta on mahdollista saada kotitalousvähennystä -60%, jolloin palvelun todellinen kustannus on 15,60 €/h – 19,60 €/h. 

Voit kattaa osan hoivapalveluiden kustannuksista eläkettä saavan hoitotuella, jota voit hakea Kelalta.

Suomen Seniorihoiva - Ikaantyneiden fysioterapia - vanhusten kuntoutus

Suomen Seniorihoiva on kuntien ja aluehallintoviraston hyväksymä kotihoidon palveluntuottaja, jonka toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Ilmainen fysioterapeutin etäkonsultaatio

Jokainen asiakkaamme on oikeutettu ilmaiseen 15 minuutin pituiseen fysioterapeutin etäkonsultaatioon, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi videopuhelun avulla.

Etäkonsultaatiossa fysioterapeutti voi antaa käytännön vinkkejä arkeen, apuvälineisiin, asumiseen ja harjoitteluun liittyen, mutta varsinaisen kuntoutussuunnitelman laatiminen vaatii henkilökohtaisen tapaamisen.

Etäkonsultaatioajan voit varata olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai alla olevasta botista.

Suomen Seniorihoiva - fysioterapeutti Iita Mastosalo - fysioterapia helsinki espoo vantaa

Suomen Seniorihoivan fysioterapeutti Iita Mastiainen  on varattavissa ilmaiseen etäkonsultaatioon tai kotikäynnille pääkaupunkiseudulla.

Kutsu meidät ilmaiselle tutustumiskäynnille – tulemme luoksesi toivomanasi ajankohtana!

Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään, vaan tarkoituksena on kartoittaa tarkemmin palveluntarvetta ja kuinka pystymme siihen vastaamaan.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja sovitaan halutessanne sopiva tutustumiskäynnin ajankohta mahdollista kotihoitoa varten.

Suomen Seniorihoivan kiireetön kotihoito on saatavilla kaikkialla Suomessa. Tuotamme fysioterapiaa osana kotihoidon palveluitamme pääkaupunkiseudulla ja etänä ympäri Suomen.

 

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

Yksityinen fysioterapia hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Fysioterapia on palveluna arvonlisäverotonta ja perustuu aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston kotihoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Lisätietoa fysioterapian ja muiden palveluiden hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Lue lisää