Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Suomen Seniorihoiva Oy:n suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste.

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Seniorihoiva Oy, Y-tunnus 2560205-9

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Mika Suominen, mika.suominen@suomenseniorihoiva.fi.

3. Rekisterin nimi

Suomen Seniorihoiva Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilörekisteriä käytetään ennakolta yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen eikä se tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

Henkilörekisteri sisältää tiedot rekisteröidyn nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten.

Henkilörekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen.

Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla voidaan tallentaa esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, tehdyt toimenpiteet sivuilla, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Henkilötietoja saadaan suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi erilaisiin palveluihin tai markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, asiakasmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti koskaan luovuteta eteenpäin. Poikkeustapauksissa luovutus voidaan tehdä henkilön suostumuksella ja/tai lain edellyttämällä perusteella. Tietoja ei milloinkaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaalinen aineisto on aina suojattu salasanalla ja palomuurilla ja pääsy on estetty ulkopuolisilta. Aineistoon on pääsy vain yhtiön toimivalla johdolla, vastuuhenkilöillä ja tietoihin oikeutetulla työntekijällä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Seniorihoiva Oy:n suoramarkkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai tunnistaminen tehdään muulla varmennetulla ja suojatulla menetelmällä ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisteröity voi tehdä korjauspyynnön allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaavista toimenpiteistä. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

11. Kielto-oikeus

Asiakas voi antaa Suomen Seniorihoiva Oy:lle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai viestintää.

12. Evästeiden käyttö

Suomen Seniorihoiva Oy voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lue lisää evästeiden käytöstä verkkosivuston käyttöehdoista.