Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Suomen Seniorihoiva Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Seniorihoiva Oy, Y-tunnus 2560205-9

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Mika Suominen, mika.suominen@suomenseniorihoiva.fi.

3. Rekisterin nimi

Suomen Seniorihoiva Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Suomen Seniorihoiva Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, johon liittyen henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen, seuranta, analysointi ja raportointi. Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kontakti- ja asiointihistorian ylläpito ja hallinta. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen sekä asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, seuranta ja analysointi. Asiakaspalveluun saapuvien puheluiden nauhoittaminen oikeusturvan, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

Nimi, sukupuoli,  henkilötunnus, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Lähiomaisen ja edunvalvojan nimi, henkilötunnus, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Palvelu- ja hoitosuunnitelma, palvelujen sisältö ja hinnoitelu sekä markkinoinnin ja viestinnän tiedot eri asiointikanavissa. Rekisteröidyn itsensä tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, palaute, kiinnostuksen kohteet, harrastukset, suostumukset, kiellot, rajoitukset tai muut vastaavat tiedot. Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita toivomuksia tai muistiinpanoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla voidaan tallentaa esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, tehdyt toimenpiteet sivuilla, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn omaiselta tai edunvalvojaltaan sekä joissain tapauksissa tiedot voivat tulla kunnan sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti koskaan luovuteta eteenpäin. Poikkeustapauksissa luovutus voidaan tehdä henkilön suostumuksella ja/tai lain edellyttämällä perusteella. Tietoja ei milloinkaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaalinen aineisto on aina suojattu salasanalla ja palomuurilla ja pääsy on estetty ulkopuolisilta. Aineistoon on pääsy vain yhtiön toimivalla johdolla, vastuuhenkilöillä ja tietoihin oikeutetulla työntekijällä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Seniorihoiva Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai tunnistaminen tehdään muulla varmennetulla ja suojatulla menetelmällä ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisteröity voi tehdä korjauspyynnön allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaavista toimenpiteistä. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

11. Kielto-oikeus

Asiakas voi antaa Suomen Seniorihoiva Oy:lle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai viestintää.