Omsorgstjänster

Seniorvård från sällskap till sjukvård

Finlands Seniorvård tillhandahåller tillförlitliga och högkvalitativa stöd-, sällskaps- och omsorgstjänster 24 timmar i dygnet varje dag under året.

En viktig del av vårt tjänsteutbud består av mångsidiga stödtjänster i den åldrande människans liv. Vi erbjuder allt från sällskap till sjukvård.

Vi anser att varje senior är viktig och unik, och i enlighet med denna princip agerar vi i all vår verksamhet med den största respekt för den äldres värdefulla livshistoria och mänskliga värden.

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Våra tjänster främjar en smidig vardag för kunden, vilket gör det möjligt för den äldre att kunna leva tryggt och meningsfullt i sitt hem så länge som möjligt. Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Varför välja Finlands Seniorvård?

Vi ger service utan brådska och enligt kundens villkor. Vår princip är att våra kunder alltid besöks av samma vårdare som stannar hos kunden så länge som kunden önskar. På detta sätt kan vi garantera en högkvalitativ och obruten vårdkedja, vilket är väsentligt i vårdtjänster.

Vi är en ansvarsfull aktör och tar hand om alla våra skyldigheter. Vi har även en omfattande ansvarsförsäkring och patientförsäkring för oförutsedda situationer.

Vi erbjuder heltäckande tjänster för äldre i deras hem på ett flexibelt sätt från ett och samma ställe. Vårt tjänsteutbud är utformat för att täcka alla dagliga behov som den äldre har, vilket gör att kunden inte behöver kontakta flera olika tjänsteleverantörer.

Våra stöd-, sällskaps- och omsorgstjänster motsvarar varje kunds individuella behov, vare sig det handlar om hemmets renlighet och säkerhet, om hälsovård eller upprätthållande av ett socialt och stimulerande liv.

Exempel på våra omsorgstjänster:

 • hemvård av en senior eller en person med funktionsnedsättning, hemtjänster och andra stödtjänster
 • sällskap och hjälp vid till exempel teater-, bio- eller konsertbesök
 • sällskap i form av diskussioner och gemensamma sysslor
 • stimulerande aktiviteter (umgänge, resor, hantverk, handarbete, kortspel)
 • gå till butiken och apoteket eller uträtta andra ärenden tillsammans med kunden
 • hjälp med utomhusaktiviteter och motion (promenader, vattengymnastik, gym)
 • hjälp med matlagning, måltider och bakning
 • hjälp med dagliga aktiviteter (påklädning, personlig hygien)
 • hjälp med användning av dator, internet eller mobiltelefon
 • hjälp vid besök på banken, ämbetsverk eller flygplatsen
 • följa med kunden vid till exempel besök hos släkt och vänner
 • påminna om mediciner och läkarbesök
 • utskrivning från sjukhuset på ett tryggt och planerat sätt
 • terminalvård i kundens egna hem
 • lätt hushållsarbete (diskning, städning, klädtvätt, strykning, avfallshantering)
 • trädgårdsarbete (gräsklippning, trädgårdsskötsel, snöröjning och sandning)
 • omsorg dygnet runt
 • avbytarservice för närståendevårdare

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Sällskapstjänst som en lösning till ensamhet bland äldre

Lider du eller din närstående av ensamhet?

Vi erbjuder en tillförlitlig och högkvalitativ sällskapstjänst för seniorer och andra som saknar sällskap. Ensamhet är en ledsam och ett beklagligt allmänt problem som många upplever allt mer och mer när de blir äldre. Alla vill vara allena ibland och en del av oss vill vara det mera än andra, och då är det fråga om avstressande och viktig egen tid. Långvarig, icke-önskad ensamhet är dock oroväckande.

Icke-vald ensamhet försvagar hälsan på många olika vis och om det fortsätter länge, kan det till och med förorsaka en för tidig bortgång. Ensamhet ökar dessutom minnessjukdomar och depression. Försvagad hörsel, syn och minne kan försvåra socialt umgänge, vilket kan i och för sig kan väcka ensamhetskänslor.

Vi erbjuder regelbundet samtalssällskap och gemensam sysselsättning antingen i kundens hem eller utanför hemmet. Det är alltid samma vårdare som håller senioren sällskap, vilket betyder att en bekant, trygg och varm relation kommer att formas mellan kunden och vårdaren.

Vår trevliga och hjärtliga vårdare kan fungera som en viktig social stödperson i den ensamma äldres vardag.  Också vissa sjukdomar eller fysiska begränsningar kan förorsaka att man inte söker sig till sociala situationer. Då kan vår vårdpersonal till exempel gå med den äldre och hälsa på vänner och på så sätt fungera som en nyckelperson i att upprätthålla den äldres sociala liv.

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Service även till servicehus och vårdhem

Visste du att du även kan beställa våra tjänster till servicehus eller vårdhem?

Undersökningar har visat att de som bor i servicehus eller vårdhem kan känna sig allra mest ensamma.

En vanlig uppfattning kan vara att när den äldre bor i ett servicehus eller vårdhem med andra personer som är i samma ålder kommer det att automatiskt leda till ett mer socialt liv. Samma ålder räcker dock inte för att svetsa ihop människor.

Vårdpersonalen i servicehus och vårdhem brukar ha för bråttom för att kunna ha en meningsfull dialog med de boende. Dessutom brukar de som bor i servicehus eller vårdhem ha minnessjukdomar eller vara så till åren komna att det kan vara svårt att hitta samtalssällskap.

Senioren kan känna sig mycket ensam i ett servicehus eller vårdhem eftersom omgivningen kan åtminstone i början kan kännas mycket främmande och de är omgivna av främmande människor, som inte har tid eller förmåga att sällskapa eller gå in på djupare diskussioner.

Den som bor i sitt egna hem känner inte samma ensamhetskänsla eftersom de är i ron av sitt eget bekanta, trygga hem.

En utmärkt lösning på detta är att samma vårdare går regelbundet och träffar kunden i servicehuset eller vårdhemmet. På detta vis kan kunden och vårdaren forma en bekant och trygg vänskap där de kan dela nyheter och minnen till exempel en gång i veckan eller till och med dagligen.

Hemsjukvård ger trygghet inför framtiden

Även om er livssituation inte kräver hemvårdstjänster just nu, kan situationen förändras i framtiden. Som vår kund behöver ni inte bekymra er för eventuella ändringar i ert hälsotillstånd, eftersom vi ger tillförlitliga och trygga heltäckande sjukvårdstjänster, vid behov direkt i kundens egna hem. Vår princip är att samma vårdare besöker alltid samma kund. På så vis kan vi garantera en obruten vårdkedja och en högkvalitativ vård.

Exempel på våra hemsjukvårdstjänster:

 • uppföljning av hälsotillstånd och symptom
 • dosering och administrering av läkemedel
 • bedömning och behandling av smärta
 • mätning och uppföljning av blodsocker och blodtryck
 • uppföljning av urinutsöndring och magfunktion
 • sårvård
 • borttagning av stygn/agraffer
 • kateterisering
 • sondmatning
 • vid behov förnyar vi även recept och hjälper med apoteksbesök

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Vi har en lång erfarenhet av att sköta olika sjukdomar och om rehabilitering i kundens egna hem. Vi har specialiserat oss på hemvård och -rehabilitering av neurologiska sjukdomar, olika kroniska sjukdomar och övriga sjukdomar hos äldre.

Som exempel:

Heltäckande vårdtjänster skapar en fungerande helhet

Vi skräddarsyr tjänstehelheter för varje kund enligt dennes individuella livssituation: tillsammans med kunden och dennes anhöriga eller en förvaltare upprättar vi en service- och vårdplan, i vilken servicehelheten avtalas. Service- och vårdplanen utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov ifall ett behov av ytterligare tjänster uppstår i något skede av vård- och tjänsteförhållandet.

Finlands Seniorvård är ett helt inhemskt företag och en ansvarsfull arbetsgivare, som följer kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn och betalar ersättning enligt detta till alla sina noggrant utvalda och utbildade anställda. Vi behandlar varje senior som en värdefull individ, och värnar om våra kunders säkerhet, välbefinnande och integritet genom att ta ansvar och sköta våra åtaganden på ett korrekt sätt och genom att följa reglerna om en strikt tystnadsplikt.

Finlands Seniorvård kommer i fortsättningen att utvidga sin framgångsrika verksamhet till att omfatta hela Finland. För tillfället finns våra tjänster tillgängliga i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vanda.

Finlands Seniorvård är en av kommunerna och regionförvaltningsverket godkänd tjänsteproducent av hemvårdstjänster. Dess verksamhet övervakas av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

En trygg och planerad hemkomst efter utskrivning från sjukhus

Finlands Seniorvård erbjuder en trygg och omsorgsfull service vid den äldres hemkomst genom att till exempel hjälpa med hemresan från sjukhuset och kartlägga hemmets trygghet, samt att städa och skaffa matvaror redan före utskrivningsdagen.

När den äldre skrivs ut från sjukhuset kräver det nästan alltid omsorgsfull planering och förberedning. Sjukhuset kan skriva ut patienten även om personen inte själv kan tillkalla hjälp, städa, tvätta sig eller laga mat. Med god vårdtjänst kan vi säkerställa att det är tryggt och bekvämt för den äldre att komma hem efter en sjukhusperiod.

Vi rekommenderar att ni beställer hjälp för den äldre redan i god tid före hen blir utskriven från sjukhuset, eftersom det då finns tillräckligt med tid att skaffa hem nödvändiga hjälpmedel, mediciner och matvaror samt redskap som behövs i rehabilitering och städning. På detta sätt säkerställs en trygg hemkomst och en obruten vårdkedja.

Dra av -40% av kostnaderna med hushållsavdrag

Visste du att du kan få hushållsavdrag för våra tjänster?

Du kan dra av 40 procent i hushållsavdrag för det belopp som du har betalat för arbetet. Det maximala beloppet på hushållsavdraget är 2 250 euro per person. Det maximala beloppet för ett gift par är 4 500 euro. Det är värt att notera att man även kan få hushållsavdrag för vård som riktar sig till egna eller makens föräldrar. Vi hjälper dig gärna med att ansöka om hushållsavdrag! Mera information om hushållsavdrag se Skatteverkets anvisningar och detaljerade skatteanvisningar.

Priset för omsorgstjänsterna är 40 € – 45 €/h (moms 0%) beroende på vilka tjänster ni behöver. 40 procent av priset dras av som hushållsavdrag. Ni kan bekanta er närmare med våra priser på denna webbsida.

Hemvård med servicesedlar

Visste ni att vi tar emot servicesedlar?

Finlands Seniorvård är en av flera kommuner godkänd tjänsteproducent, vilket betyder att vi i vissa kommuner kan ta emot servicesedlar.

Servicesedlar beviljas alltid av en representant för kommunens social- och hälsovård. De fastställer hurudana tjänster personen behöver. Alla personer som behöver social- och hälsovårdstjänster kan få servicesedlar. Sedlarna kan antingen täcka hela kostnaden av omsorgstjänsterna eller en del av tjänsterna, beroende på fallet.

Värdet av servicesedeln bestäms alltid från fall till fall. I fortgående hemvård används ofta en inkomstrelaterad servicesedel, men den kan också ha ett visst värde, vilket ofta är fallet till exempel när det är fråga om att ordna personlig assistans med servicesedel enligt handikappslagen. Kunden kan också köpa tilläggstjänster ovanpå den omsorgstjänst som de köpt med servicesedeln.  Vi ger gärna råd angående användning av servicesedlar.

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Bjud in oss  ett kostnadsfritt besök – vi kommer till dig när det passar dig!

Detta besök binder inte er till något, utan meningen är att ge er en bättre bild av vårt företags värden och verksamhet samt gå igenom hurudant tjänstebehov ni har och komma överens om en tjänstehelhet som passar just er situation.

Kontakta oss så diskuterar vi saken vidare och kommer vid behov överens om ett besök angående eventuella omsorgstjänster.

För tillfället finns våra tjänster tillgängliga i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vanda.

 

Suomen Seniorihoiva Suvituuli Kuivalainen
Suvituuli Kuivalainen
Servicekoordinator
050 349 4233
suvituuli@suomenseniorihoiva.fi

Suomen-Seniorihoiva-Titta-Olander-Järvinen
Titta Olander-Järvinen
Servicekoordinator
050 304 2555
titta@suomenseniorihoiva.fi

 

Rita Jussila Suomen Seniorihoiva
Rita Jussila
Kommunikations- och personalchef
050 304 2272
rita.jussila@suomenseniorihoiva.fi

 

 
 

 

 

Våra omsorgstjänster prissätts per timme och tjänst. Våra omsorgstjänster är momsfria och baserar sig alltid på en skriftlig hemvård- och serviceplan. Vi bifogar alltid en detaljerad prislista till hemvård- och serviceplanen. Vi tar även emot servicesedlar vars värde bestäms fall för fall. För mera information om vår prissättning se Pris-sidan.

Läs mer
Jaa Facebookissa2.3k
Jaa Twitterissä
Ota meihin yhteyttä